SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM


Kontakt na povinnú osobu 

Informácie o Zemplínskej knižnici v Michalovciach v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete žiadať ústne, písomne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom :

u pani Kamily Smoľakovej

útvar metodiky - II.poschodie

telefón 056/644 11 41

email : zkgz@zkgz.sk

http://www.zkgz.sk