SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM


 
 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Rozhodnutie o odmietnutí
poskytnúť informáciu

V............................dňa ........................

Číslo ..........................

 

 

Podľa paragrafu 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), paragrafu 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

n e v y h o v u j e m


žiadosti o poskytnutie informácie o 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ktorú podal (kto) .......................................(kedy) ...................................

pod evidenčným číslom ............................................................

Odôvodnenie:
 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa paragrafu 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.
 
 
 

 

odtlačok
úradnej pečiatky 

.............................................................. 
podpis oprávneného vedúceho 
zamestnanca,vecného gestora 
povinnej osoby