logo pravy
 

 

SLUŽBY  Domova dôchodcov

     Domov dôchodcov Hollého 9 Michalovce, poskytuje celoročnú komplexnú starostlivosť klientom, ktorým nemožno poskytnúť inú sociálnu službu, ktorá dostatočne nerieši ich hmotnú a sociálnu núdzu v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 

Jedná sa o klienta, ktorý :

je poberateľom starobného dôchodku;
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby;
poskytovanie starostlivosti v DD potrebuje z iných vážnych dôvodov

V domove dôchodcov sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je

stravovanie
bývanie
zaopatrenie

 

 

 

 

 
Domov
web design by in4vent
Copyright © Domov dôchodcov, Hollého 9, Michalovce. 2008