preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                                                                                                                                                                    

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

 

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
 

INŠTITÚCIE , ORGANIZÁCIE

 

UNESCO
UNICEF

Národná banka SR
Eximbanka SR
Rada  Európy
Európska únia
Dom zahraničných Slovákov
NATO
AMBASÁDY
Kancelária prezidenta SR
Kancelária Národnej  rady  SR
Úrad vlády SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Protimonopolný úrad SR
Štatistický úrad SR
Úrad bezpečnosti práce SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad jadrového dozoru SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Telekomunikačný úrad SR
Výskumný ústav práce sociálnych vecí a rodiny
Najvyšší kontrolný úrad SR
Fond národného majetku SR
Generálna prokuratúra SR
Ústavný súd SR
Ústav pamäti národa
Úrad pre štátnu službu
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský metrologický ústav
Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenská energetická agentúra
INFOSTAT

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR - civilná časť
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo výstavby a regionílneho rozvoja SR


 

Posl.aktualizácia :02.02.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk