preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

ODDELENIA

 


 

Oddelenie pre deti a mládež

Prízemie je vyčlenené predovšetkým detským a mladým čitateľom. Fond oddelenia tvorí krásna a náučná literatúra , časopisy a periodiká . Súčasťou oddelenia je študovňa , kde majú čitatelia k dispozícii 24 miest a tiež rozprávková miestnosť na kultúrno-výchovné podujatia . Krásna literatúra je rozdelená do troch skupín podľa veku detských čitateľov .
Pracovníčky oddelenia uskutočňujú pre svojich čitateľov a návštevníkov informatické prípravy,  kvízy, besedy so spisovateľmi, stretnutia s tvorcami rozhlasových relácií a rôzne iné podujatia .Oddelenie poskytuje služby deťom v preškolskom veku od 3-6 rokov a deťom do 15 rokov.

 

Oddelenie pre dospelých čitateľov a študovňa
Plochou najrozsiahlejšie sú výpožičné priestory pre dospelých čitateľov. Oddelenie ponúka záujemcom litertúru krásnu aj náučnú, veľký výber novín a časopisov, ktoré sú uložené na policiach vo voľnom výbere. Krásna literatúra je uložená abecedne podľa mena autora. Pre študujúcu mládež poskytuje oddelenie literatúru tzv. odporúčané čítanie. Požiadavky zo strany čitateľskej verejnosti orientovanej na určitý druh krásnej literatúry si vyžiadali vytvoriť dielčie fondy, a to :
- fond poézie,
- fond humoristickej a zábavnej literatúry,
- fond divadelných hier,
- fond vedecko-fantastickej literatúry,
- fond dobrodružno-detektívnej literatúry,
- fond cudzojazyčnej literatúry v originále /anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom,maďarskom/.

Literatúra na náučnom oddelení je uložená podľa MDT . Na oddelení je vyčlenený fond špeciálnej literatúry, v ktorom sa nachádzajú vzácne knihy, skriptá a publikácie. Sú limitované 2-týždennou výpožičnou dobou. K lepšej orientácií po oddelení slúži tabuľa medzinárodného desatinného triedenia .V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná Vysokou školou ekonomickou, ktorá má svoju pobočku v Michalovciach a prednostné právo na jej požičiavania majú študenti tejto školy.

Fond študovne tvoria noviny, časopisy a knižný fond. V súčasnosti odoberá knižnica 86 titulov novín a časopisov /92 kusov/. V rámci študovne je vyčlenená literatúra s ekologickou problematikou , ekonomický a právny poradcovia , viazané zbierky zákonov a dobrodružná literatúra - westerny.
Študovňa poskytuje prezenčné i absenčné výpožičky novín a časopisov, reprografické sluzby z nášho fondu, faktografické a odborné informácie na základe primárnych a sekundárnych prameňov. V ponuke študovne sú aj absenčné a prezenčné výpožičky multimediálnych CD z časopisov PC-revue, CHIP , Internet a ďalšie.

 

Odd. bibliografie
Priamo na výpožičné priestory pre dospelých a študovne naväzuje úsek bibliografie.
Základnou a stálou úlohou v oblasti regionálnej bibliografie je získavanie,spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov.
Na úseku bibliografie sa spracovávajú záznamy z regionálnej a ostatnej na Slovensku vychádzajúcej tlače, kníh, zborníkov a roznych publikácií, zachytávajúcich stav a rozvoj spoločensko-politického, hospodárskeho, vedeckého, kultúrneho a športového života okresu Michalovce. Hlavnou úlohou tohoto špecializovaného pracoviska je plniť funkciu regionálneho informačného centra.

Oddelenie poskytuje jednorázové bibliografické informácie na požiadanie, poskytuje konzultácie k špeciálnym problémom a poskytuje faktografické informácie.
Poskytuje rešeršnú službu z databáz Slovenskej národnej bibliografie /knihy a články/, v klasickej a elektonickej podobe. Buduje bibliografické-informačné databázy z knižničných dokumentov prostredníctvom programu BIBLIS a dopĺňa údaje WWW kalendára regionálnych osobností a udalostí.
Vydáva regionálne, tématické, obrazové bibliografie a bibl. letáky. Naďalej pracuje na výmene bibliografických záznamov s knižnicami východoslovenského kraja.
Používateľom bibliografických informačných služieb sú k dispozícii :
fond bibliografií, regionálne kartotéky, výstrižkové albumy, albumy regionálnych spisovateľov, fond regionálnej literatúry – knihy.

Fond regionálnej literatúry je prístupný používateľom iba k prezenčnému štúdiu v priestoroch študovne, kde sa nachádza.

 

Hudobné oddelenie, Internet
Hudobné oddelenie je špecializovaným pracoviskom pre prácu s hudobnou literatúrou. Fond oddelenia tvoria gramoplatne, magnetofónové kazety a CD platne z oblasti vážnej, populárnej, ľudovej hudby i hovoreného slova, knihy a časopisy o hudobnom umení, notový materiál pre potreby učiteľov a žiakov ZUŠ.

Oddelenie poskytuje tieto služby:
- požičiava na domáce štúdium knihy, časopisy,
- umožňuje individuálny posluch gramoplatní, mg. kaziet a CD platní,
- usporadúva gramokoncerty - kolektívne posluchy pre žiakov základných, stredných a učňovských škôl,
- poskytuje rôzne informácie z oblasti hudby,
-požičiava zvukové nahrávky kníh na mg. kazetách pre nevidiacich a slabozrakých.

V rámci hudobného oddelenia ponúka knižnica získavanie informácií z celosvetovej informačnej siete - internet. Čitatelia majú možnosť prezerania WEB stránok, vyhľadávania informácií, prijímania a odosielania elektronickej pošty, prezeranie  multimediálnych encyklopédii a CD romov. V ponuke oddelenia sú aj skenovacie a korekčné úpravy textu a obrázkov .

 

Odd. akvizície / útvar doplňovania, spracovania a katalogizácie /
Oddelenia sa stará o doplňovanie knižničného fondu, jeho spracovanie, evidenciu, organizáciu a ochranu.
Predmetom doplňovania okrem kníh a časopisov sú všetky druhy a typy písomných, zvukových a audiovizuálnych dokumentov.
Odborným spracovaním knižničných dokumentov buduje databázu knižničného fondu a elektronického katalógu. Vyraďuje literatúru obsahovo zastaralú opotrebovanú, poškodenú , alebo stratenú.
Zároveň vykonáva plánované a mimoriadne revízie fondu.

 

Metodické oddelenie
Knižnica metodickú a poradenskú činnosť zameriava predovšetkým na spoluprácu s obecnými zatupiteľstvami pri vytváraní finančných a personálnych podmienok prevádzky obecných knižníc.

Poskytuje obecným knižniciam a ich zriaďovateľom metodickú pomoc a poradenské služby zo všetkých oblastí knižničnej práce, organizuje odborné vzdelávacie podujatia o knižnej, literárnej a informačnej problematike a zaškoľuje začínajúcich knihovníkov.
Poskytuje informácie o najnovších knihovníckych poznatkoch a vydavateľskej produkcii a zároveň zabezpečuje koordinované doplňovanie a budovanie knižničných fondov na základe zmluvy s príslušným obecným úradom. Spracováva štatistiku výkonov obecných a mestských knižníc a ročné analýzy celkovej činnosti. Utvar metodiky zároveň propaguje nové trendy v knihovníctve – zavádzanie softvéru a automatizácie do knižničných procesov v jednotlivých knižniciach. V rámci edicnej činnosti vydáva metodický materiál pre obecné knižnice .

 

Požičovňa videokaziet
Požičovňa videokaziet sa nachádza na prízemí vľavo od centrálnej evidencie a je prepojená s náučným oddelením pre deti. Návštevník knižnice v nej nájde videokazety rôzneho žánru - dobrodružné, hudobné, pre mládež, kreslené i hrané rozprávky, komédie, akčné filmy .

 

Pobočky
Pobočka č.5 - malometrážne byty
Pobočka na 3 Základnej škole
Pobočka na 5.Základnej škole
Pobočka na 7.Základnej škole
Pobočka na 1.Základnej škole

 

 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk