preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

DATABÁZY


 • WWW OPAC LIBRIS /on-line katalóg/
  Integrovaný knižničný informačný systém LIBRIS v súčasnosti vlastní a využíva viac než 120 knižníc a dokumentačných pracovísk na Slovensku.
  Elektronický katalóg knižničného fondu je dostupný priamo na všetkých pracoviskách služieb knižnice. LIBRIS má cca 202 000 kníh - záznamov o knihách

  LIBRIS WWW OPAC obsahuje:
  jednoduché vyhľadávanie, v ktorom možno vyhľadávať podľa jeho kritérií  /názov, autor, predmetové heslo/
  komplexné vyhľadávanie, v ktorom možno kritéria vzájomne kombinovať / autor, názov, heslo, vydavateľstvo, edícia, rok vydania /
  čitateľské informácie, kde sa čitateľ musí identifikovať osobným alebo rodným číslom a číslom čitateľského preukazu. Po korektnej identifikácii mu systém zobrazí jeho čitateľské k
  onto a knižničné jednotky, pri ktorých uplynul termín vrátenia.

 • WWW OPAC BIBLIS
  Biblis je bibliografickou nadstavbou knižnično-informačného systému Libris.
  Používa sa na bibliografický popis článkov z regionálnej a ústrednej tlače, ktoré zaznamenávajú celkové dianie v okresoch Michalovce a Sobrance. Regionálna databáza ZKGZ vystavená na internete prostredníctvom WWW OPAC Biblis obsahuje asi 3000 záznamov článkov. Sú to regionálne informácie týkajúce sa oblastí - štátna správa, obecná a mestská samospráva, školstvo, zdravotníctvo, kultúra šport, činnosť klubov, spolkov a združení (poľovnícke, rybárske, folklórne), život cirkví v regióne.
  Regionálnu informačnú databázu tvoria články z viac ako 50 titulov novín a časopisov /vrátane regionálnych/ vychádzajúcich na Slovensku. V spolupráci s ďalšími 12 regionálnymi knižnicami a 2 vedeckými knižnicami Košického a Prešovského kraja sa sleduje približne 400 titulov,ale len v spomínaných 50 sa nachádzajú
  obsahovo zaujímavé články o našom regióne.V počítačovej podobe je táto ponuka článkov od r.1994.Zadaním hesla/ témy/ sa zobrazí zoznam článkov s ich presnou identifikáciou / t.zn.,autor,názov článku,názov časopisu,jeho ročník,rok,číslo,príp.strany,na ktorých sa konkrétny článok nachádza.
  Verzia ich plných textov sazhromažďuje,spracúva,,uchováva a sprístupňuje priamo v knižnici.Keď si chcete overiť,či ste sa zadaním hesla zhodli so spracovávateľom regionálnej databázy,kliknite si na heslo,kde sa vám ponúka zoznam hesiel v abecednom usporiadaní.

  Databáza WWW OPAC Biblis je prepojená s databázou WWW OSUD - o významných osobnostiach a udalostiach nášho regiónu a takto sú životopisné údaje jednotlivých osobností doplnené informáciami z dennej tlače a prehľadom aké diela sa o nich nachádzajú vo fonde knižnice.

 • WWW OPAC LIBRIS - PERIODIKÁ
  Databáza periodík je súčasťou programu Libris. V zozname je implementované len jednoduché vyhľadávanie.
  Po vybratí písmena sa zobrazí zoznam všetkých periodík, ktorých názvy sa začínajú na toto písmeno a sú zaevidované v databáze.
  Jednotlivé tituly sú usporiadané podľa ročníkov.
  Po vybratí požadovaního titulu sa zobrazí zoznam jednotlivých čísel s momentálnym stavom t.j. či je číslo požičané alebo voľné a teda prístupné v študovni knižnice.
 • OSUD - WWW kalendár osobností a udalostí
  Systém OSUD eviduje  podrobné biografické záznamy o osobnostiach a udalostiach regiónu.Ku každej osobnosti je priradený ľubovoľný počet kľúčových slov, neobmedzene dlhý životopis, k záznamu sú priradené obrázky a odkazy na WWW stránky.
  V rámci kalendára je spracovaný stručný životopis s prepojením na:
  - on-line katalóg /v každom časovom úseku aktuálny stav dokumentov knižnice/,ktorý zobrazí všetky diela príslušného autora vo fonde našej knižnice,
  - na záznamy článkov od konkrétneho autora alebo o ňom spracované v programe BIBLIS,
  - prepojenia na ukážky z tvorby
  - zaujímavé fotografie atď.

Sú to v stručnej podobe prostredníctvom internetu predkladané výstrižkové albumy našich regionálnych osobností,ktoré sa v našej knižnici spracuvávajú už od 60-tych rokov 20.stor.

 • SNB - Slovenská národná bibliografia
  zahrňuje všetky dokumenty vydané na území Slovenskej republiky,v slovenskom jazyku alebo od slovenských autorov od r.1976.
  Je rozdelená na dva CD-Rom disky, ktoré obsahujú tieto záznamy:

  1/    Slovenské knihy, Špec. typy dokumentov - periodiká, mapy, vedecko-kvalif. práce, špeciálne tlače, firemná literatúra, grafika, hudobniny, oficiálne dokumenty, audiovizuálne dokumenty, slepecké tlače, normy, elektronické zdroje, Bibliografie bibliografií, Zahraničné slovaciká, Menné autority - personálne a korporatívne autority.
  2/    Rozpis článkov zo slovenských novín, časopisov a zborníkov.
  Rozpis článkov zo slovenských máp, hudobnín a audiovizuálnych dokumentov.
  Jednotlivé databázy majú svoj úvod, v ktorom sú obsiahnuté informácie o ich obsahu.


 • Elektronická zbierka zákonov
  ÚZZ - Úplné znenia zákonov  je štvrťročne aktualizovaný CD-Rom, pripravený v spolupráci s redakciou SEPI /Systém ekonomických a právnych informácií/ .
  Prináša najdôležitejšie právne normy v úplnom znení bez komentára s prehľadným grafickým znázornením odlišujúcim novelizovanú a pôvodnú časť znenia zákona.
  Obsahuje :
  Obchodné právo, Pracovné právo, Dane a poplatky, Účtovníctvo, Základy úspešného podnikania, Prehľad platných právnych predpisov, Cestovný ruch, Zahraničný obchod, Duševné vlastníctvo, Občianské právo, Poľnohospodárstvo, Miestna samospráva, Kvalita.


 • Databázy EBSCO
  Knižnica ponúka používateľom v rámci projektu ,,EIFL Direct,,
  /Electronic Information for Libraries Direct/ možnosť využívať plnotextové a abstraktové bázy dát firmy EBSCO.
  Prístup do databáz je možný priamo cez internet v knižnici.
  Adresa : http://search.epnet.com/
  Bázy obsahujú viac ako 3500 plnotextových časopisov, novín, správ tlačových agentúr, cca 10000 indexovaných časopicov s abstraktami, ako aj okolo 13000 príručiek, brožúr a plnotextových kníh, predovšetkým z oblasti spoločenských a prírodných vied, vrátane medicínskej databázy MEDLINE, ktoré si možno uložiť na disketu alebo poslať na určenú adresu elektronickej pošty.


  Prehľad prístupných báz :
  Academic Search Elite :
  J
  edna zo svetovo najobsiahlejších báz vedeckých časopisov z humanitných a spoločenských vied. Obsahuje 1460 časopisov s plnými textami od roku 1990, ako aj ďalších takmer 3000 indexovaných časopisov s abstraktami od roku 1984.

  Academic Search Premier :
  Obsahuje plné texty z viac ako 2800 publikácií z oblasti sociálnych vied, vzdelávania, počítačovej vedy, lingvistiky, umenia a literatúry, medicíny.


  Health Source Plus :
  Obsahuje plné texty viac ako 270 zdravotníckych časopisov, viac ako 1100 brožúr a 20 príručiek.

  Newspaper Source :
  Obsahuje viac ako pol milióna článkov zo 143 amerických a anglicky písaných medzinárodných denníkov. Obsahuje plné texty 112 svetových denníkov, plné texty šiestich hlavných tlačových agentúr, /od roku 1995/ abstrakty a indexy z The New York Times, The Wall Street Journal, USA Today.

  Comprehensive MEDLINE plus full text :
  Svetovo uznávaná databáza z oblasti medicíny a biomedicínskeho výskumu, ktorú vytvára Národná lekárska knižnica v USA
  Obsahuje kompletný MEDLINE od roku 1966 po súčasnosť. K dispozícii je prepojenie medzi citáciami v Medline s plnými textami príslušných článkov od roku 1990, ktoré sa nachádzajú v 84 popredných lekárskych časopisoch.


  MASTERFILE  PREMIER :
  Databáza vytvorená špeciálne pre potreby verejných knižníc. Je zameraná na časopisy všeobecného záujmu, ako aj zdravotníctvo, obchod a pod. Obsahuje plné texty viac ako 1810 časopisov od roku 1990 a súčasne 2780 časopisov s abstraktami.

  USP DI VOLUME II, Advice for the patient
  Obsahuje na pacientov orientované liekové informácie.

 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk