preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

        O KNIŽNICI

 

 


 

 • Z histórie knižnice

  1.februára 1925 rozhodnutím obecného zastupiteľstva bola v Michalovciach zriadená prvá verejná knižnica s 1 dobrovoľným knihovníkom.
  Knižnica bola umiestnená v jednej miestnosti budovy radnice a na jej činnosť bola
  v roku 1925 vyčlenená čiastka 4 800,-Kčs. Knihovníkom sa stal učiteľ Ján Šoller.
  V priebehu roka sa do knižnice doplnila literatúra v počte 206 zväzkov vo finančnej hodnote 1.720,-Sk..
  Bližšie záznamy o jej činnosti a rozvoji do roku 1945 sa takmer nezachovali. Len zo zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva je známe, že knižnica vyvíjala svoju činnosť až do jej ustanovenia ako okresnej ľudovej knižnice podľa úpravy Povereníctva informácií a osvety
  z 30.3.1951.     
      
  Niečo zo štatistických ukazovateľov knižnice:

  r. 1935 1 250 zv. 63 čitateľov 3 890 výpožičiek

  r. 1937 1 675 zv. 192 čitateľov 7 804 výpožičiek

 • údaje o činnosti z obdobia II.svet.vojny nie sú známe
 • 1.augusta 1951 zriadená Okresná ľudová knižnica, prvý riaditeľ – Ružena Tkáčová
 • od r.1953 OĽK pracuje podľa štatútu ľudových knižníc vydaných vládou ČSR 18.novemmbra 1952
 • r.1960 24 838 zv. 1 880 čitateľov 41 044 výpožičiek
 • od r.1963 rozširuje knižnica svoju činnosť o metodickú a poradenskú činnosť,ktorej úlohou je pomoc knihovníkom ľudových knižníc okresu
 • r.1964 - nový organizačný a knižničný a výpožičný poriadok, počet pracovníkov : 14
 • 60- roky 20.stor. sú obdobím podpory socialistického knihovníctva a profesionalizácie odboru, prostredníctvom tzv.strediskového systému knižníc
  /postupne až 20 knižníc okresu s profesionálnymi knihovníkmi / riadi, usmerňuje a v rámci svojho rozpočtu financuje Okresná knižnica v Michalovciach činnosť knižníc v okrese, buduje katalógy, rozširuje svoje knižničné fondy aj o regionálne dokumenty a bibliografickú činnosť
 • r.1968 je zriadená kníhviazačská dielňa, počet pracovníkov –17
 • činnosť knižnice v 70-tych a 80-tych rokoch 20.stor. je poznačená tzv.normalizáciou spoločnosti po r.1968. Aj napriek tomu plní knižnica aj svoje pozitívne úlohy: relaxačnú, vzdelávaciu a informačnú, zriaďujú sa pobočky a hudobné oddelenie .
 • r.1991 – nový zriaďovateľ MK SR
 • 90-roky 20.stor., zmenou politického systému začína fungovať knižnica na iných princípoch: v rámci svojho rozpočtu uhrádza nájomné, rozširuje svoje služby – prekladateľská činnosť, jazykové kurzy, požičiavanie videokaziet, predaj kníh , mnohé z uvedených činností sú odrazom momentálneho dopytu verejnosti a v súčasnosti už nie sú predmetom činnosti knižnice

 • od r.1992 – zavádzanie informačných technológií   /etapy automatizácie/
  1992 - zakúpenie technického a programového vybavenia - Novell NetWare 3.11 pre 5 používateľov a sieťová verzia integrovaného knižnično-informačného systému Libris,

  1993 - začiatok retrospektívneho spracovania knižničného fondu - oddelenie pre deti,

  1994 - zakúpenie nadstavby k Librisu - bibliografického informačného systému Biblis a začiatok spracovania regionálnych informácií,

  1995 - pokračuje retrospektívne spracovanie knižničného fondu - oddelenie pre deti a oddelenie pre dospelých používateľov,

  1996 - spustenie plne automatizovaného knižnično-informačného systému v nových priestoroch na Štefánikovej 20,

  1998 - zriadenie dial-up pripojenia na internet pre pracovníkov knižnice,

  1999 - prechod na pripojenie na internet pevnou linkou, sprístupnenie on-line katalógu knižnice, poskytovanie internetových služieb verejnosti,

  2000 - rozšírenie počtu pracovných staníc s pripojením na internet na oddelení internetu a pre pracovníkov, vlastná webovská stránka,

  2001 - sprístupnenie databázy regionálnych informácií prostredníctvom
  WWW OPAC Biblis a databázy významných osobností a udalostí z regiónu
  Zemplín - WWW OSUD - na internete,

  2002 - rozšírenie počtu pracovných staníc s pripojením na internet v multumediálnej študovni na oddelení pre deti, vlastné informačné databázy poskytované prostredníctvom vebovskej stránky

 • r.1995 – presťahovanie knižnice do budovy na Štefánikovej ul.
 • Jún 1996 – premenovanie Okresnej knižnice na Zemplínsku knižnicu G.Zvonického
 • 1.júl 1996 – knižnica nemá právnu subjektivitu, funguje ako organizačný útvar v rámci Zemplínskeho kultúrneho centra,
 • 1.apríl 1999 – knižnica funguje ako samostatný právny subjekt pod novým zriaďovateľom - Krajským úradom v Košiciach
 • 1.apríl 2001 - knižnica prechádza do pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

 

 KOŠICKÝ   SAMOSPRÁVNY    KRAJ

Komenského 52, 041026 Košice
_________________________________________________________________
                                                                                       Košice 1. 4. 2002
                                                                                            Č.j.: 2002/00288-12

R o z h o d n u t i e

Košického samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny

Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach

      Košický samosprávny kraj na základe zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov s $ 21 až 23 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zákona č. 445/2001 Z.z., v súlade so zákonom NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky vydáva túto
                             
                             z r i a ď o v a c i u   l i s t i n u


Názov organizácie  :
   Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Sídlo organizácie     :  Štefánikova ul. č.1
                                      071 01  Michalovce
Identifikačné číslo   :  31297757

                                                       
                                                           Článok I
/1/ Zemplínska Gorazda Zvonického knižnica (ďalej len knižnica) je príspevková organizácia zapojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK), hospodári podľa schváleného rozpočtu KSK. Vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Na svoju činnosť môže prijímať finančné i vecné dary.

/2/ Zriaďovateľom knižnice je KSK, ktorý garantuje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

/3/ Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičoch, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

                                                            Článok II
/1/ Knižnica je kultúrno-vzdelávacia a informačná inštitúcia, ktorej poslaním je budovanie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane dokumentov miestneho a regionálneho významu. Svoje služby poskytuje pre všetky vekové skupiny obyvateľov.

/2/ Svojimi službami, kultúrno-vzdelávacími a vydavateľskými aktivitami podporuje knižnica inštitucionálne vzdelávanie, sebavzdelávanie a všestranný osobný rozvoj používateľov.

a) Buduje, získava, eviduje odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond.
b) Uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a relaxačné potreby používateľov prostredníctvom sprístupňovania vlastného knižničného fondu.
c) Poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby.
d) Zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.
e) Prostredníctvom vydavateľskej a propagačnej činnosti zabezpečuje zverejňovanie a prezentáciu knižničnej práce.
f) Je regionálnym strediskom informácií, regionálny knižničný fond získava, buduje a sprístupňuje v súlade s ekonomickým, kulturným a sociálnym zázemím regiónu pôsobenia.
g ) Je regionálnym bibliografickým pracoviskom, buduje regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálu bibliografiu.

                                                           Článok III
Knižnica môže vykonávať aj ďalšiu činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti so súhlasom zriaďovateľa za predpokladu, že v oblasti hlavnej činnosti plní stanovené úlohy a prostriedky takto získané využíva na skvalitňovanie služieb poskytovaných v predmete činnosti.

                                                          Článok IV
/1/ Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a následného schválenia zastupiteľstvom KSK ustanovuje do funkcie predseda KSK.

/2/ Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

                                                         Článok V
Knižnica vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve KSK.

                                                         Článok VI
Knižnica sa zriaďuje na neurčitý čas.

                                                         Článok VII
/1/ Dňom vydania tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Krajského úradu v Košiciach o vydaní zriaďovacej listiny č.99/02989-22 zo dňa 26.3.1999 .

/2/ Práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov štatutárneho orgánu /riaditeľa/ prechádzajú dňom 1.4.2002 na samosprávny kraj.

/3/ Toto rozhodnutie Košického samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach nadobúda účinnosť dňom 1.apríla 2002.

Rudolf   Bauer
predseda
Košického samosprávneho kraja

 

 

D O D A T O K  č.1

     Košický samosprávny kraj v súlade s § 42 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v súlade so zákonom č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov
a na základe uznesenia Zastupiteľstva KSK č.161 / 2003 zo dňa 15.12.2003 vydáva toto

r o z h o d n u t i e

     Košický samosprávny kraj mení a dopĺňa zriaďovaciu listinu Zemplínskej knižnice
G.Zvonického v Michalovciach vydanú dňa 1.4.2002 pod číslom 2002/00288-12 takto:

    V článku I sa mení text odst. 1 : Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je rozpočtová
organizácia zapojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Košického samosprávneho
kraja, hospodári podľa schváleného rozpočtu KSK.

     Tento dodatok zriaďovacej listiny nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2004.

Rudolf  B a u e r
predseda

 

wpeC.jpg (33195 bytes)

 Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk