preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

 
SLUŽBY a POPLATKY

 

 

  • O SLUŽBÁCH
    Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického poskytuje služby :
- výpožičné - absenčné /domov/ a prezenčné /v knižnici/
- MVS - Medziknižničnú  výpožičnú službu knižníc a iným knižniciam
- rezerváciu knižničných dokumentov
- prolongovanie - predĺženie výpožičnej lehoty /aj telefonicky na č.64 219 32/
- absenčné výpožičiavanie zvukových dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých
- bibliograficko-informačné  služby - poskytovanie bibliografických a faktografických
  informácií na požiadanie, poskytovanie konzultácií k špecifickým problémom
- rešeršné služby
- reprografické služby z fondu knižnice
- elektronické služby - Internet, e-mail, CD-Rom, on-line katalógy,
- informačné služby - elektroniký on-line katalóg,  katalóg  LIBRIS a BIBLIS, WWW
  kalendár regionálnych osobností, SNB, regionálna bibliografia, internet,elektronická
  zbierka zákonov,
- metodické služby - poskytuje metodickú pomoc a služby obecným úradom zo všetkých
  oblastí knižničnej práce, na základe zmluvy s OcÚ organizuje doplňovanie knižničného
  fondu
- organizuje kultúrno vzdelávacie podujatia /informačné prípravy, besedy, súťaže,
  exkurzie, rozprávkové podujatia, prezentácie/

 

Pondelok   8.00

-

18.00 hod.
Utorok   8.00 - 18.00 hod.
Streda   8.00 - 18.00 hod.
Štvrtok  12.00 - 18.00 hod.
Piatok   8.00 - 18.00 hod.
Sobota   8.00 - 12.00 hod.
 

 


Výpožičný poriadok - výňatok :                            /celý kniž. a výp.poriadok/
Článok 3 odst. 9 :

Členské poplatky /zápisné/ na kalendárny rok 2005:

Dospelý čitateľ   100,-Sk
Detský čitateľ do 14 rokov   30,-Sk
Dôchodcovia   50,-Sk
Vojaci  ZVS   30,-Sk
Rodinné zápisné 150,-Sk

Pri zaplatení rodinného zápisného sa používateľom knižnice stáva každý prihlásený člen rodiny a dostáva vlastný čitateľský preukaz.V rámci rodiny musí byť zaevidovaný minimálne 1 dospelý čitateľ - rodič a deti ekonomicky závislé- školopovinné, študujúce.

Článok 5:
Výpožičná doba

1. Knižnica požičiava domov knihy a brožúry na 1 mesiac, vybrané označené knihy a brožúry /Š pri čiarovom kóde/ na 14 dní a jednotlivé čísla novín a časopisov na 7 dní, videokazety na 24 hodín .    
2. Knižnica môže v odôvodnených prípadoch stanoviť aj kratšiu výpožičnú dobu, prípadne požadovať bezodkladné vrátenie pred uplynutím výpožičnej doby.
3. Výpožičnú dobu možno na požiadanie predĺžiť najviac 3 krát, ak dokument nie je rezervovaný iným používateľom. Predĺženie sa počíta ako nová výpožička. Vybrané špeciálne dokumenty nie je možné predĺžiť.   
4. Pre študentov VŠE v Michalovciach je výpožičná doba dokumentov poskytnutých VŠE 6 mesiacov /po dohode s knihovníčkou v centrálnej evidencii/.
5. Ak používateľ nevráti vypožičané dokumenty v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie.

            

Poplatky za omeškanie.

Výška poplatku je odvodená od počtu vypožičaných exemplárov a od dĺžky prekročenia výpožičnej doby.
Výpožičná doba kníh je 1 mesiac, pri špeciálnych dokumentoch dva týždne. Ak čitateľ nevráti knihu do mesiaca, v požadovanom termíne, pripočíta sa mu na konto 1.poplatok za oneskorené vrátenie.Poplatky sa budú stupňovať po každom ďalšom ubehnutom mesiaci, resp.dvoch týždňoch.
Na zaplatenie 1. a 2. polatku za oneskorené vrátenie nebude čitateľ písomne upozornený. Poštou bude čitateľovi zasielaná 3.,4. a 5. písomná upomienka .

 

Poplatky za požičiavanie:
poplatky za požičiavanie jednotlivých titulov videokaziet sú stanovené podľa cenníka za
1 kus na 24 hodín
 

Poplatok za rezerváciu dokumentov:

za 1 knižničnú jednotku /platí sa každý oznam o rezervácii/

20,-Sk

 

Poplatok za medziknižničnú službu:

1 knižničná jednotka

50,-Sk

 

Poplatky za reprografické služby:

! len pre členov ZKGZ a iba z fondu knižnice

A3 jednostranne 4,-Sk
A3 obojstranne 8,-Sk
A4 jednostranne 2,-Sk
A4 obojstranne 4,-Sk
 

Poplatky za využívanie Internetu

surfovanie po Internete 1 min./ 0,50 Sk
za využívanie elektronickej pošty 4,-Sk
farebná tlač 1 stránky 6,-Sk
čiernobiela tlač 1 stránky 3,-Sk


skenovanie - obrázok/text A410,-Sk

 

Iné poplatky

poplatok za vytlačenie konta vypož. kníh   /výpis z konta sa tlačí len na požiadanie/ 5,-Sk
manipulačný poplatok za vystavenie   potvrdenia o zaplatení poplatku 5,-Sk
poškodenie čiarového kódu 10,-Sk
vystavenie duplikátu čitateľ.preukazu 20,-Sk
poplatok za tlačený výstup z programov LIBRIS a BIBLIS
/za 1 tlačenú stranu/
5,-Sk
rešerše z databázy Slovenskej národnej   bibliografie /knihy a články z periodickej tlače - 1 neanotovaný záznam/ 3,-Sk

Tento dodatok o poplatkoch nadobúda platnosť s účinnosťou od 1.januára 2005.


 


 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk