preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

INŠTITÚCIE , ORGANIZÁCIE

               

Kancelária prezidenta SR                   

www.prezident.sk

Národná rada SR                                          

www.nrsr.sk

Úrad vlády SR                                              

www.vlada.gov.sk

Ministerstva
 

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR - civilná časť
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetkuSR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
                                               

 

Úrady                                                           

 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s    

www.cdcp.sk

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže        

www.cipc.sk

Národný bezpečnostný úrad                       

www.nbusr.sk

Poštový úrad SR                                          

www.posturad.sk

Protimonopolný úrad SR                              

www.antimon.gov.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

www.sizp.sk

Slovenská obchodná inšpekcia                   

www.soi.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR   

www.svssr.sk

Správa štátnych hmotných rezerv SR         

www.reserves.gov.sk

Štatistický úrad SR                                      

www.statistics.sk

Telekomunikačný úrad SR                           

www.teleoff.gov.sk

Úrad pre štátnu službu                                

www.upss.sk

Úrad pre verejné obstarávanie SR             

www.uvo.gov.sk

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvoSR

 www.normoff.gov.sk

Úrad boja proti korupcii                              

www.minv.sk/POLICIA/ubpk.htm

Úrad na ochranu osobných údajov             

www.dataprotection.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR            

www.indprop.gov.sk

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  

www.geodesy.gov.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny   

www.upsvar.sk

Ústav pamäti národa                                   

www.upn.gov.sk

Najvyšší kontrolný úrad SR                         

www.controll.gov.sk

Ústavný súd SR                                            

www.concourt.sk

Najvyšší súd SR                                           

www.justice.gov.sk

Generálna prokuratúra SR                          

www.genpro.gov.sk

Kancelária verejného ochrancu práv         

www.vop.gov.sk

Notárska komora SR                                    

www.notar.sk

Fond národného majetku                            

www.natfund.gov.sk

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky      

www.pamiatky.sk

Tlačová agentúra SR                                   

www.tasr.sk

Rada pre vysielanie a retransmisiu            

www.rada-rtv.sk

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva     

www.snslp.sk
Kancelária verejného ochrancu práv  www.vop.gov.sk

Kraje
 
Banskobystrický samosprávny kraj www.vucbb.sk
Bratislavský samosprávny kraj www.region-bsk.sk
Košický samosprávny kraj  www.kosice-region.sk
Nitriansky samosprávny kraj   www.unsk.sk
Prešovský samosprávny kraj www.vucpo.sk
Trnavský samosprávny kraj  www.trnava-vuc.sk
Žilinský samosprávny kraj   www.zask.sk
   
UNESCO
UNICEF
 
Rada  Európy
Európska únia
Dom zahraničných Slovákov
NATO
AMBASÁDY

INFOSTAT
 

 

 

 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk