preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

        

strazske.gif (1047 bytes)

STRÁŽSKE
ZÁKLADNÉ

INFORMÁCIE

Kraj :   Košický  Štatút : Mesto od 15.6.1968
Okres : Michalovce Počet obyvateľov : 4602
PSČ :  072 23

 

Člen ZMOS : od  4.6.1990

 

POLOHA Mesto leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny, na agradačnom vale Laborca. Niva prechádza smerom na západ do Pozdišovskej pahorkatiny a na sever do južných svahov Humenského pohoria. Východná časť chotára je odlesnená.

 

PRÍRODNÉ

KOMPLEXY

Lužný les - štátna prírodná rezervácia
Chránený, dentrologicky cenný park v kaštieľnom areáli
Gaštanová alej - hlavná Mierová ulica
Brekovský hrad - zrúcanina
Krivoštianka 549m n.m.
Klokočina 338m n.m. /charakt. porasty šípových ruží /
Topoľ Biely - najmohutnejší strom na celom Slovensku, priemer
                      450 cm,  zaradený medzi 13 jedinečných stromov
                      na Slovensku

 

HISTÓRIA Najmladšie mestečko na východnom Slovensku.
     Na praveké osídlenie blízkeho okolia mestečka upozorňujú eneolostické mohyly a slovanské sídliskové nálezy. Názov stredovekej obce sa odvodzuje od kráľovských stráži, ktoré tu mali v minulosti svoje stanovisko.
     Prvá písomná zmienka o obci je z r.1337 a týka sa delenia majetkov Sztárayovcov. Od r.1451 je majetkom Drugethovcov, v 16. storočí Rakócziovcov, od r.1698 patrí Szirmayovcom a Okolicsányivcom, v 19.stor. Széchényiovcom.
     Roku 1557 mala 11 port, r.1715 z 53 domácností  23 obývaných, r.1787 je 103 domov a 861 obyvateľov, r.1828 je 152 domov a 1153 obyvateľov.
     Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Od r.1890 sa spustila do prevádzky rafinéria nafty. 25. decembra 1871 obyvatelia privítali prvý vlak v Strážskom, ktorý tadiaľ prešiel po dokončení trase Michaľany - Humenné.
V r. 1952-56 tu bol vybudovaný závod Chemko.

Krivošťany : Spomínajú sa r.1418 ako Cryostyan Roku 1828 mala obec 62 domov a 467 obyvateľov. Od 14.stor. tu boli vinohrady. V roku 1960 bola obec pripojená k Strážskemu.
                                    
Pláne :  Doložené sú ako samota obývaná želiarmi 1787 i 1828,
keď mala 3 domy a 27 obyvateľov. 

    

ERB V červenom štíte dva strieborné skrížené halapartne.

     Historický symbol Strážskeho nie je známy, preto mesto riešilo otázku svojho erbu roku 1975 vytvorením novotvaru.
V mnohých návrhoch na mestský erb sa objavovali motívy skrížených mečov, poľnohospodárstva, priemyslu, ale aj motív halapartne, symbolizujúci pôvodné poslanie Strážskeho ako strážnej osady. Halapartne ako atribút strážcov mali teda plniť funkciu hovoriaceho symbolu, viažúceho sa na názov mesta.
    Táto symbolika bola vhodným východiskom na vytvorenie mestského erbu. Mesto prijalo svoj erb 20.apríla 1978.

PAMIATKY Kostol gr.kat. Nanebevstúpenia Pána z r.1794, klasicistický.
Kostol rim.kat. postavený v r.1840.
Kaštieľ klasicistický z r. 1901 postavený grófom Szécsenyim.
Oltárny triptych v interiéri gr. kostola od akad. maliara Mikuláša Rogovského z r.1992.
Kostolík sv. Jána Nepomuckého z r.1816 v časti Krivošťany, postavený v r.1927.
Ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého zo zač. 19 storočia.
Pôvodný pomník padlým v prvej sv. vojne postavený v r.1937.
Rím.kat. klasicistická fara z r.1807-8.

 

KULTÚRA Mestské kultúrne stredisko zriadené v r.1994
folklórny súbor STRÁŽČAN od r.1957
krúžok poézie ZRKADLENIE
spevácky zbor ROZKVET
mažoretky FLASCH DANCE
KNIŽNICA fond : 25945 knižničných jednotiek
počet čitateľov : 370

 

ŠKOLSTVO R.1845 je už prvá správa o jestvovaní farskej školy. R.1666 za reformácie existovala evan. škola .Bola to latinská škola podľa vzoru nemeckých mest. škôl.

Po r.1945 vznikla SPŠ chemická, ktorá bola premiestnená do Humenného .
POU /poľnohospodár - mechanizátor /  v r.1960
DOŠ /dievč. odb.škola /  od r.1970
SDŠ /stredná dopravná škola/ od r.1992

 

OSOBNOSTI Eduard Bindas /3.1.1926/ - herec
Ján Hák / 7.1.1912/ - akad. maliar
Miroslav Nitka /28.3.1932/ - hokejista, tréner
Ivan Danilovič /17.5.1836/ - gr.kat. farár,  náboženský spisovateľ
Vojtech Török /6.11.1906/ - učiteľ, verejný činiteľ
Lajos Szálay /1909/ - maliar, grafik, ilustrátor
Paula Sabolová - Jelínková /15.1.1936/ - spisovateľka
Ladislav Šukajla /1935/ - maliar

 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk